A díj odaítélésének szabályai

1.

(1)A Magyar Biztonsági Fórum az általa alapított Ungi Ferenc Díj (a továbbiakban együtt:Díj)  odaítélésének  összehangolt elõkészítésére  Díjazási  Bizottságot  (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság

a) elnöke a Felvételi és Fegyelmi Bizottság elnöke;

b) tagjai:

ba) az Egyesület Titkára

bb) Az Alapító Tagok Tanácsából egy fő, önkéntes vállalás alapján

2.

(1) Ungi Ferenc Díjra az javasolható, aki büntetlen elõéletû és  a Magyar Biztonsági Fórum által megfogalmazott társadalmi célok megvalósítása érdekében végzett magas  színvonalú munkássága, a civil biztonság területén az általa  nyújtott rendkívüli teljesítmény vagy kimagasló eredmény révén, illetve más módon szerez érdemet.

(2) Ungi Ferenc díj posztumusz adományozására – kivételesen indokolt esetben –tehető javaslat.

(3)  Ungi Ferenc Díjra  nem javasolhatóak a Bizottság illetve az Alapító Tagok Tanácsa tagjai

3.

(1) Ungi Ferenc Díjjal rendelkezõ személy újabb díjra az előző díj adományozásától számított  tíz  éven  belül  csak  kivételesen  indokolt  esetben javasolható.  Az  újabb  díjra  irányuló  javaslat az  előző  díj  adományozását  követően  szerzett  érdemen alapulhat.

4.

(1) Ungi Ferenc Díj adományozására általában évente egyszer, a Magyar Biztonsági Fórum éves konferenciája alkalmával kerül sor. Ettől eltérni csak kivételesen, jelentős  egyesületi  érdekből  vagy  más  különleges alkalom esetén lehet.

(2)  Az  adományozásra  irányuló  javaslatot  a  márciusi kongresszuson történő adományozás esetén az adományozást megelőző év november 1-jé ig,az ettõl eltérõ idõpontban történő adományozás esetén az azt meg elõzõ 90 nappal kell a Bizottság részére megküldeni.

5.

(1) Ungi Ferenc Díj adományozására irányuló javaslatot a Bizottság részére a Magyar Biztonsági Fórum tagsága tehet.

(2)  A z Ungi Ferenc Díj  adományozására  irányuló  javaslatot írásban,  a  díjazásra  javasolt  személy  azonosításához szükséges  személyazonosító  és  lakcímadatok  feltüntetésével kell benyújtani.

(3)  A  javaslatnak  tartalmaznia  kell  a  jelölt  szakmai életútját, korábbi díjazásait, és azokat az érdemeket, amelyek az Ungi Ferenc Díj  odaítélését megalapozhatják.

(4) Az Ungi Ferenc Díj  adományozását – a javaslattételre jogosultaknál – bárki kezdeményezheti.

(1) A Bizottság a javaslatokat értékeli és az adományozás szempontjainak  mérlegelésével  összehangolt  ajánlást  készít  a  Magyar Biztonsági Fórum közgyűlése részére.

(2)  A  Bizottság  az  általa  díjra  ajánlani kívánt személyt az ajánlásról az ajánlástételt megelõzõen tájékoztatja. Ha a díjazandó személy a tájékoztatás kézhezvételét követõ tizenöt napon belül úgy nyilatkozik, hogy  az  Ungi Ferenc Díjat  nem fogadja  el,  a  Bizottság személyére ajánlást nem tesz. Ebben az esetben a Bizottság az ajánlási sorrendben másodikként végzett személyt tájékoztatja az ajánlásról.

(3) Az Ungi Ferenc Díj adományozására vonatkozó ajánlást a Bizottság elnöke az egyesület közgyűlése elé terjesztheti.  A  díjazásra elõterjesztendõ  személyrõl  a közgyűlés 2/3-os többséggel dönt.

6.

(1) Az  Ungi Ferenc Díjban  részesített  személyekrõl a Magyar Biztonsági Fórum  az erre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásból adat kizárólag törvényben meghatározottak részére továbbítható.

Budapest, 2012. december 1.

Magyar Biztonsági Fórum